Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van TakeAware B.V. statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te (9714 BN) Groningen, aan de Van Kerckhoffstraat 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 78261465, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder voornoemd nummer.

 
Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

- TakeAware: TakeAware B.V. en al haar dochtervennootschappen en iedere gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

- Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst met TakeAware en/of een Overeenkomst met TakeAware aangaat ter zake van de levering door TakeAware van Producten.

- Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Afnemer en TakeAware op grond waarvan TakeAware Producten levert, op welke titel dan ook.

- Producten: zaken, diensten, gebruiksrechten en/of adviezen, in de breedste zin des woords.

- Schriftelijk: schriftelijk en/of elektronisch;

- Dag(en): kalenderdag(en)

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van TakeAware en de Afnemer. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer, hoe ook genaamd, wordt door TakeAware uitdrukkelijk afgewezen.

1.4 Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niet af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.

1.5 Indien TakeAware geen strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, verliest hij daarmee niet het recht op een later moment of in een ander geval strikte naleving te verlangen.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden niet verenigbaar zijn met het type Overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, blijven de overige Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing.

1.7 TakeAware is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen, welke gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen gelden vanaf de aangezegde datum en nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de Afnemer zijn toegezonden.

1.8 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk door (een daartoe bevoegd vertegenwoordiger van) TakeAware zijn vastgelegd en gelden tot herroeping door TakeAware.


Artikel 2 – Totstandkoming Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen door of namens TakeAware gedaan zijn slechts gericht tot de Afnemer, mogen niet worden verspreid, gelden als één geheel en kunnen niet gedeeltelijk worden geaccepteerd, zijn geheel vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding bevatten, en kunnen te allen tijde, ook na aanvaarding door Afnemer, door TakeAware worden herroepen. De daarin opgenomen gegevens (waaronder maar niet beperkt tot afbeeldingen, kleurstellingen, maten en gewichten van de Producten) zijn slechts ter aanduiding en indicatie.

2.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien een Schriftelijke, door beide partijen ondertekende Overeenkomst wordt gesloten, dan wel indien TakeAware een Schriftelijke opdrachtbevestiging stuurt naar Afnemer, welke opdrachtbevestiging in zo’n geval geldt als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst die is gesloten tussen TakeAware en Afnemer.

2.3 Aanvullingen op of wijzigingen in de Overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke Algemene Voorwaarden, gelden slechts indien en voor zover zij Schriftelijk zijn vastgelegd.

2.4 Indien er geen Schriftelijke Overeenkomst is gesloten en tevens geen Schriftelijke opdrachtbevestiging is verzonden door TakeAware, dan zijn partijen desondanks gebonden indien TakeAware begint met de uitvoering van de Overeenkomst. De factuur van TakeAware zal in dat geval worden beschouwd als de order van de koper en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen TakeAware en Afnemer.

2.5 Als Afnemer een aanbieding dan wel een offerte van TakeAware niet aanvaardt, heeft TakeAware het recht om alle daarmee gemoeide kosten bij Afnemer in rekening te brengen.

2.6 Afnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijke te annuleren. Indien Afnemer desondanks tot gehele of gedeeltelijke annulering overgaat, blijft TakeAware gerechtigd het gehele met de Overeenkomst gemoeide bedrag in rekening te brengen.

 

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 TakeAware offreert haar prijzen gebruikelijk Euro’s, inclusief transportkosten in de Benelux en exclusief BTW, echter mag Afnemer hier niet automatisch vanuit gaan. In de gevallen dat dit niet uitdrukkelijk uit de Offerte of de Overeenkomst blijkt moet Afnemer ervan uitgaan dat de aangeboden en overeengekomen prijzen in Euro’s en exclusief BTW en transportkosten zijn. Overige kosten en op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten zijn niet in de prijs begrepen en komen voor rekening van Afnemer. De Afnemer draagt het koersrisico in het geval van betaling in vreemde valuta.

3.2 TakeAware zal als uitgangspunt per levering factureren, maar is gerechtigd naar eigen inzicht periodiek, gedeeltelijk of vooruit te factureren.

3.3 TakeAware is bevoegd de prijzen eenzijdig aan te passen indien de kosten op basis waarvan de prijzen zijn bepaald zijn gestegen. Deze betreffen onder andere, maar niet uitsluitend, kosten van grondstoffen, inkoop, transport, elektriciteit, gas, (half)fabricaten en producten verkregen van derden, personeel, sociale lasten, extra lasten door koerswijzigingen, invoering van nieuwe of verhoging van reeds bestaande heffingen en belastingen van overheidswege. TakeAware zal Afnemer Schriftelijk op de hoogte stellen van prijsstijgingen.3.4 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen 10 (tien) Dagen na factuurdatum. Alle betalingstermijnen zijn fataal. De Afnemer zal de gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen of verrekeningen betalen en heeft niet het recht enige betalingsverplichting jegens TakeAware op te schorten.

3.5 TakeAware is te allen tijde bevoegd een vooruitbetaling te verlangen van Afnemer, dan wel elke vorm van zekerheid waaronder doch niet beperkt tot pandrechten en bankgaranties.

3.6 TakeAware is, buiten de in de wet geregelde wijzen van verrekening, bevoegd zijn vorderingen op en schulden aan Afnemer te verrekenen met schulden aan respectievelijk vorderingen op aan Afnemer gelieerde vennootschappen.

3.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen aan de Afnemer verstrekte kortingen, is de Afnemer direct in verzuim en zijn alle vorderingen van TakeAware op de Afnemer, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. Voorts is de Afnemer vanaf de vervaldag van de factuur een rente van 2,0% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning van het verschuldigde voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 25% van de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van TakeAware om vergoeding van de werkelijke kosten te verlangen indien deze kosten hoger zijn.

3.8 Reclames omtrent een factuur moeten binnen 5 (vijf) Dagen na factuurdatum Schriftelijk bij TakeAware zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Afnemer zijn recht op reclame verwerkt.

3.9 Afnemer heeft geen bevoegdheid betalingen of andere verplichtingen op te schorten, dan wel te verrekenen met eventuele vorderingen op Verkoper, ook niet in het geval een klacht gegrond blijkt te zijn.

3.9.1 Betaalwijze/Twikey: Indien Klant kiest voor een online automatische incasso of om een overeenkomst digitaal te ondertekenen, dan wordt hij doorverwezen naar Twikey voor ondertekening van de machtiging c.q. de overeenkomst. Door gebruik te maken van de diensten van Twikey gaat Klant akkoord met de algemene voorwaarden van Twikey, welke hier https://www.twikey.com/nl/tc.html zijn te raadplegen.  


Artikel 4 – Levering en levertijd

4.1 Leveringen geschieden ex-works (Incoterms 2010) vanuit het vestigingsadres van TakeAware, dan wel op een door TakeAware aan te wijzen andere plaats. Indien het transport naar Afnemer
door TakeAware wordt georganiseerd dan wel wordt betaald geschiedt dit desalniettemin voorrisico van Afnemer.

4.2 TakeAware is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen dan wel leveranties uit te voeren.

4.3 Overeengekomen levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 onder a BW. TakeAware streeft ernaar bij een overschrijding van de levertijd, dan wel indien duidelijk wordt dat zij de leveringstijd zal overschrijden, Afnemer te informeren over de geschatte periode waarmee de leveringstijd zal worden verlengd. Bij overschrijding van de levertijd heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding of op ontbinding, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van TakeAware Indien Afnemer TakeAware in gebreke stelt dient dit schriftelijke te geschieden waarbij de termijn voor nakoming minimaal drie (3) maanden bedraagt.

4.4 Indien TakeAware voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens en/of hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, dan wel voldoening van een andere op Afnemer rustende verplichting uit de Overeenkomst, gaat de leveringstermijn nooit eerder in dan op de dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van TakeAware  dan wel dat Afnemer aan de bedoelde verplichting jegens TakeAware heeft voldaan of wordt de levertermijn conform het voorgaande verlengd.

4.5 Het Product geldt in ieder geval als geleverd door het in gebruik nemen van de Producten door Afnemer of enig andere ontvanger alsmede door het aftekenen door Afnemer of enig andere ontvanger van de vrachtbrief of opdracht bon.

4.6 Neemt de Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. TakeAware is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of de Producten alsnog af te leveren. De Afnemer blijft de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

4.7 Ten aanzien van de hoeveelheid bestelde Producten kan een meer- of minderlevering van 10% (tien procent) voorkomen, welke meer- of minderlevering door de Afnemer dient te worden geaccepteerd. In het geval van een meerlevering binnen het voorgenoemde percentage is TakeAware gerechtigd het meergeleverde additioneel aan Afnemer in rekening te brengen.


Artikel 5 – Voorraad

5.1 TakeAware houdt naar eigen inzicht een voorraad aan om te kunnen voldoen aan de afname van overeengekomen volumes, dan wel om te kunnen voldoen aan het reguliere (te verwachten) afnamegedrag van Afnemer (ook indien dit eventuele overeengekomen volumes te boven gaat). In het geval van duurovereenkomsten staat het TakeAware vrij om voor de gehele duur van de Overeenkomst voorraden aan te leggen.

5.2 Indien, om welke reden (voorzien of onvoorzien) dan ook, Afnemer de op voorraad gehouden Producten niet wenst af te nemen, dient zij TakeAware hiervoor schadeloos te stellen.

 

Artikel 6 – De uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Om de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door TakeAware mogelijk te maken, dient afnemer alle voorzieningen, gegevens en informatie die nodig dan wel nuttig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst steeds tijdig en correct aan TakeAware te leveren dan wel ter beschikking te stellen. Afnemer staat in voor de juistheid, tijdigheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door Afnemer aan TakeAware verstrekte gegevens en informatie.

6.2 TakeAware is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst, ook namens en op kosten van de Afnemer, opdrachten aan derden te verstrekken.

6.3 Afnemer is verplicht tot het tijdig ter beschikking hebben van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen.

6.4 Rechten van Afnemer die voortvloeien uit deze Overeenkomst en de onderliggende overeenkomsten kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van TakeAware. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

6.5 Afnemer zal de uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst en de onderliggende koopovereenkomsten noch geheel noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van TakeAware. De instemming van TakeAware ontslaat Afnemer niet van de verplichtingen uit deze Overeenkomst. Afnemer vrijwaart TakeAware voor  aanspraken van derden ten gevolge van het uitbesteden van de uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst of de onderliggende overeenkomsten aan derden.

 

Artikel 7 – Ontwerpen, zet-, druk- en andere proeven

7.1 Indien overeengekomen bedrukt TakeAware de Producten volgens een ontwerp van Afnemer.

7.2 Afnemer kan TakeAware ook verzoeken om een ontwerp te vervaardigen. De kosten hiervoor komen tenzij anders overeengekomen ten laste van Afnemer. Het ontwerpen zal geschieden op instructie van Afnemer, waarbij TakeAware af mag gaan op de door Afnemer verstrekte informatie en voorbeelden. Afnemer staat ervoor in, en vrijwaart TakeAware, dat de door haar verstrekte logo’s, documenten, tekeningen en ontwerpen haar intellectueel eigendom zijn.

7.3 Alle, al dan niet op verzoek van Afnemer, door of in onze opdracht gemaakte ontwerptekeningen, mallen, matrijzen, drukwalsen etc., ook als deze geheel of ten dele aan Afnemer in rekening zijn of worden gebracht, blijven eigendom van TakeAware.

7.4 Indien na een gevraagde offerte de order uitblijft, kunnen de kosten van een hiervoor gemaakt ontwerp en de eventueel reeds vervaardigde middelen en materialen, door TakeAware bij Afnemer in rekening worden gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten te voldoen.

7.5 Alvorens tot het bedrukken van de Producten volgens een ontwerp van Afnemer dan wel volgens een door haar goedgekeurd ontwerp, zal worden overgegaan, zal vooraf een drukproef ter beoordeling aan Afnemer worden voorgelegd.

7.6 Afnemer is gehouden de van TakeAware ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op onjuistheden, onvolkomenheden of andere gebreken te onderzoeken en deze onverwijld doch uiterlijk binnen vijf (5) Dagen gecorrigeerd of goedgekeurd aan TakeAware terug te zenden.

7.7 Goedkeuring van de proeven door Afnemer geldt als erkenning en vaststelling dat TakeAware de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. TakeAware is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Afnemer goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

7.8 Elke op verzoek van Afnemer vervaardigde zet-, druk- of andere proef, en de daarvoor gebruikte materialen, mogen door TakeAware naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

7.9 TakeAware kan niet garanderen dat het uiteindelijke drukresultaat met betrekking tot de Producten volledig overeenkomt met de door Afnemer opgegeven kleur(codes) of de door Afnemer goedgekeurde zet, druk- of andere proeven.


Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van door TakeAware geleverde Producten gaat pas over op de Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst of anderszins aan TakeAware verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

8.2 Indien en zolang TakeAware eigenaar is van de Producten is de Afnemer niet gerechtigd deze te verkopen, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, anders dan in de normale bedrijfsvoering.

8.3 TakeAware is gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de haar in eigendom toebehorende Producten. De Afnemer zal aan TakeAware alle medewerking verlenen teneinde TakeAware in de gelegenheid te stellen het in artikel 8.1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen  door terugneming van de Producten, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

8.4 Indien en zolang TakeAware eigenaar van de Producten is, zal de Afnemer TakeAware onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer deze in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Tevens dient Afnemer de derde uitdrukkelijk te wijzen op de (eigendoms-)rechten van TakeAware.

8.5 Afnemer is verplicht de aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal en op eerste verzoek van TakeAware inzage te verstrekken in de relevante polissen.


Artikel 9 – Klachten en reclame

9.1 TakeAware staat ervoor in dat de Producten bij levering voldoen aan de eventuele afgegeven specificaties en ten tijde van het sluiten van de (eerste c.q. raam-) overeenkomst voldoen aan de in de branche gebruikelijke eisen en normen voor gebruik van het Product binnen Nederland. Enkel wezenlijke afwijkingen van de Schriftelijk overeengekomen tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten, gewichtsopgaven, materiaalaanduidingen, aantallen, planningen, handelingen, routebeschrijvingen en al wat dies meer zij, geven Afnemer recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

9.2 Afnemer kan geen rechten ontlenen aan door TakeAware verstrekte informatie en adviezen die niet ziet/zien op de Overeenkomst of de Producten.

9.3 Reclamering ter zake van waarneembare gebreken (in kwaliteit of kwantiteit) dient op straffe van verval van recht onverwijld na ontdekking doch uiterlijk binnen vijf (5) Dagen na de levering van de Producten bij aangetekende brief en onder opgave van redenen te geschieden. Reclamering van niet-waarneembare gebreken dient op straffe van verval van recht onverwijld doch uiterlijk binnen 5 (vijf) Dagen na de ontdekking bij aangetekende brief en onder opgave van redenen te geschieden.

9.4 Een klacht dient tenminste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek alsmede een opgave van verdere gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door Afnemer afgekeurde zaken identiek zijn.

9.5 Indien de klachten een deel van de geleverde zaken betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.

9.6 Het enkele feit dat een reclame wordt onderzocht impliceert niet automatisch dat TakeAware enige aansprakelijkheid terzake erkent.

9.7 Rechtsvorderingen dienen binnen 1 (één) jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9.8 TakeAware kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebreken die zijn ontstaan door onjuist gebruik of opslag van het Product of door handelingen, waaronder in ieder geval begrepen aanpassingen, modificaties, montage, reparatie en transport van het Product, niet verricht door TakeAware. TakeAware kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor gebreken die voortvloeien uit ongelukken, welke niet toegerekend kunnen worden aan TakeAware.

9.9 Op voorwaarde dat conform het bepaalde in dit artikel en op terechte gronden is gereclameerd, zal TakeAware kosteloos een vervangend Product leveren tegen retournering van de  ondeugdelijk gebleken Producten, dan wel de betreffende Producten kosteloos repareren, zulks ter vrije keuze van TakeAware. TakeAware houdt zich het recht voor soortgelijke Producten te leveren. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is TakeAware ter zake van haar (garantie)verplichtingen volledig gekweten.

9.10 In geval van een onterechte reclame komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening van de Afnemer.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 TakeAware is niet aansprakelijk voor de door de Afnemer dan wel derden geleden schade behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TakeAware.

10.2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde geldt dat de aansprakelijkheid van TakeAware jegens Afnemer in alle gevallen beperkt is tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekerings-polissen van TakeAware. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van TakeAware beperkt tot ten hoogste EUR 10.000,- per jaar.

10.3 TakeAware is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingsschade en winst- dan wel omzetderving.

10.4 De Afnemer zal TakeAware vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en hij zal TakeAware alle schade vergoeden die TakeAware lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.


Artikel 11 – Overmacht bij TakeAware

11.1 Indien TakeAware door overmacht verhinderd is haar verplichtingen jegens de Afnemer na te komen, wordt de termijn waarbinnen TakeAware haar verplichtingen dient na te komen verlengd. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaronder wordt verstaan in de literatuur en jurisprudentie in ieder geval verstaan iedere van de wil van TakeAware onafhankelijke omstandigheid, zoals maar niet beperkt tot brand, natuurrampen, epidemieën en pandemieën, ziekte van bij TakeAware werkzame personen, stakingen, nieuwe of herziene wet- en regelgeving inclusief richtlijnen en aanwijzingen, maatregelen van de zijde van de overheid, uitvallen van machines en/of storingen, het gebrek aan de benodigde grondstoffen, materialen, arbeidskrachten, halffabricaten, apparatuur, brandstof of transport, handels-, import-, export- en transportbelemmeringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij de het bedrijf van TakeAware als bij (toe)leveranciers. Indien en voor zover TakeAware naar eigen inzicht en/of op aangeven van(overheid)instanties (veiligheid)maatregelen neemt ter voorkoming of beperking van bovengenoemde omstandigheden, en deze maatregelen
beperken TakeAware in de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer, dan kwalificeert het nemen van deze maatregelen als zelfstandige overmacht situatie.

11.2 Brengt de overmacht situatie met zich mee dat er beperkte voorraad dan wel een beperkte productiecapaciteit is, dan staat het TakeAware vrij om naar eigen inzicht de voorraad c.q. capaciteit onder haar afnemers te verdelen.

11.3 Heeft de overmacht situatie langer dan zes maanden geduurd, of staat vast dat deze langer dan zes maanden zal duren, dan heeft TakeAware het recht de Overeenkomst te ontbinden voor
het deel dat door TakeAware nog niet is nagekomen.
11.4 In geval van overmacht heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding.


Artikel 12 – Opschorting, ontbinding en opzegging

12.1 TakeAware kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan of ontstaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels of door het hanteren van een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

12.2 TakeAware heeft, indien Afnemer tekort schiet in enige verplichting jegens TakeAware, of indien TakeAware redelijkerwijs mag verwachten dat de Afnemer tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens TakeAware, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten door middel van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat TakeAware tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd haar overige rechten.

12.3 In het geval waarin de Afnemer:
- In staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, dan wel beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd;

- Onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;

- Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;

- Komt te overlijden;

- Enige uit kracht der wet of op grond van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden op hem rustende verplichting niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt; is TakeAware gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, één en ander onverminderd haar overige rechten.


Artikel 13 – Intellectuele eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en het beeldmateriaal dat TakeAware aanbiedt, berusten uitsluitend bij TakeAware of haar licentiegevers. Afnemer erkent deze rechten en garandeert dat hij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop. Het is Afnemer niet toegestaan om de Producten en het beeldmateriaal van TakeAware te verveelvoudigen, openbaar te maken, kopiëren, na te maken en/of te bewerken, tenzij TakeAware daarvoor voorafgaande toestemming heeft gegeven.

13.2 TakeAware vrijwaart Afnemer van aanspraken op de door TakeAware geleverde en/of verstrekte Producten met betrekking tot aanspraken van derden op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die in Nederland geldig zijn, mits Afnemer (a) TakeAware onmiddellijk in kennis zal stellen van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van een schikking, geheel overlaat aan  TakeAware. Afnemer zal daartoe volledige medewerking verlenen aan de nodige formaliteiten, en, indien nodig, toestaan dat TakeAware in naam van Afnemer verweer voert tegen deze rechtsvorderingen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de inbreuk verband houdt met wijzigingen die Afnemer in de Producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, indien de aanspraak van een derde verband houdt met door Afnemer aan TakeAware aangeboden beeldmateriaal, alsmede bij schending van deze Algemene Voorwaarden door Afnemer.

13.3 Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de Producten inbreuk maken op een aan een derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht, of indien naar het oordeel van TakeAware een gerede kans bestaat dat een inbreuk zich voordoet, zal TakeAware zo mogelijk zorg dragen dat Afnemer de geleverde of verstrekte Producten kan blijven gebruiken,  bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht voor Afnemer. TakeAware heeft tevens het recht om - naar haar uitsluitend oordeel - het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terug te nemen, onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van TakeAware jegens Afnemer wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een derde is uitgesloten.

13.4 TakeAware biedt aan Afnemer voor bepaalde Producten de mogelijkheid om zelf beeldmateriaal, zoals logo’s, foto’s en andere afbeeldingen, aan te bieden, dat TakeAware op de Producten drukt. Dergelijk beeldmateriaal is meestal beschermd door intellectuele eigendomsrechten (van derden), zoals – maar niet beperkt tot – auteurs- en merkrechten. Afnemer garandeert dat het aan TakeAware aangeboden beeldmateriaal rechtmatig door TakeAware op de Producten kan worden gedrukt en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Tevens garandeert Afnemer dat het aangeboden beeldmateriaal niet in strijd is met de openbare orde en de goede zeden.

13.5 Afnemer vrijwaart TakeAware en zal TakeAware volledig schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden die verband houden met het door Afnemer aangeboden beeldmateriaal, alsmede indien de hiervoor genoemde garanties worden geschonden.

13.6 TakeAware behoudt zich het recht voor om – uitsluitend ter keuze van TakeAware – door Afnemer aangeboden beeldmateriaal te weigeren. TakeAware behoudt zich tevens het recht voor om aangifte bij de Politie te doen, indien TakeAware vermoedt dat het aangeboden beeldmateriaal strafbaar is en/of op het beeldmateriaal strafbare feiten zichtbaar zijn.

13.7 TakeAware is gerechtigd om de Producten te voorzien van zichtbare of onzichtbare nummers of andersoortige coderingen om de herkomst van de Producten te kunnen herleiden.


Artikel 14 – Geheimhouding

14.1 Afnemer en zijn (al dan niet ingeleende) personeel, alsmede door Afnemer ingeschakelde derden en hun (al dan niet ingeleende) personeel, zijn gehouden alle informatie waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het vertrouwelijke informatie betreft, geheim te houden en uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

14.2 Als vertrouwelijke informatie heeft in ieder geval te gelden: persoonsgegevens, gegevens die tot cliënten van TakeAware herleidbaar zijn, werkwijzen en bedrijfsgegevens van TakeAware en door ter TakeAware beschikking gestelde aan het Product ten grondslag liggende (intellectuele)rechten en zaken zoals ontwerpen, concepten, adviezen, simulaties, modellen etc.


Artikel 15 – Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden (met inbegrip van dit artikel 14.1), alsmede op de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, met dien verstande dat TakeAware het recht heeft vorderingen tegen de Afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke instanties die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.